Usluge

Folder   

Notarska obrada isprava

Najvažniji rezultat rada notara je notarski obradena isprava. Notarski obradene isprave mogu biti izvršne, te se direktno poduzimati radnje izvršenja ako je to u njoj predvideno: npr. ako kupac jedne nekretnine ne plati ugovorenu cijenu prodavac se može obratiti izvršnom sudiji. Ako je ugovor sklopljen samo izmedu ugovornih strana bez forme notarski obradene isprave, prodavac mora tužiti kupca da bi ostvario svoja prava.

   

 

Dokumenti   

Ovjera kopija i potpisa

Isprave sacinjene od strane notara imaju karakter javnih isprava. Imenovanje notara vrši Ministar pravde, a nadzor i kontrolu rada notara vrši država.

   

 

Kuca   

Pravni poslovi vezani za stjecanje vlasništva i prava na nekretnine

Notar garantuje stranama, kupcu i prodavcu, optimalne pravne savjete. On pretvara postignute dogovore u apsolutno sigurne ugovore, predlaže precizne činjeničnopravne odredbe i provjerava da li sadržaj teksta odgovara volji stranaka.

    

 

Torba   

Pravni poslovi vezani za osnivanje i registraciju privrednih društava

Osnivanje privrednog društva je regulirano zakonski (ZPD, Zakon o registraciji privrednih subjekata i dr.). Notar informira o različitim uvjetima osnivanja, ovisno o formi privrednog društva. Osim toga notar je u svakodnevnom kontaktu i razgovorima sa bankama i poreskim stručnjacima.

   

 

Ljudi   

Sačinjavanje bračnih i predbračnih ugovora, ugovora o naslijeđivanju i drugo

Notari imaju u porodičnom pravu posebna iskustva. Oni posreduju nepristrasno i savjetuju o konkretnim mogućnostima, čija se pravila mogu ugovoriti odstupajuće od zakona. Ako su se bračni parovi odlučili na posebno reguliranje notar će sastaviti posebnu ispravu koja mora biti jasna i pravno sigurna.

   

 

    

Vođenje ostavinskih postupaka 

Notari su kao povjerenici suda nadležni za vođenje ostavinskih postupaka. Kada notar provodi radnje u ostavinskom postupku kao povjerenik suda, ovlašten je, kao i sudac općinskog suda, poduzimati sve radnje u postupku i donositi sve odluke, osim odluka za koje je Zakonom o nasljeđivanju drukčije propisano. U ostavinskom postupku, utvrđuje se tko su ostaviteljevi nasljednici, što čini ostavinu, te koja još prava u pogledu ostavine pripadaju nasljednicima, legatarima i drugim osobama.