REGISTAR TESTAMENATA I DRUGIH NASLJEDNOPRAVNIH POSLOVA U FEDERACIJI

REGISTAR TESTAMENATA I DRUGIH NASLJEDNOPRAVNIH POSLOVA U FEDERACIJI vodi Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 124. stavom 2. Zakon o nasljeđivanju ("Službene novine Federacije BiH". broj 80/14), članu 15. Pravilnik o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/15) i Uputstvo o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/16).

Registar je jedinstvena evidencija sačinjenih testamenata i zaključenih ugovora o nasljeđivanju, te ugovora o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno, na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Registar ne zavodi sadržaj testamenta ili navedenih ugovora, već samo činjenice o tome da li je sačinjen ili sklopljen, gdje je pohranjen, je li opozvan ili raskinut, te da li je proglašen ili vraćen. 

OVLAŠTENI KORISNICI REGISTRA

Navedene činjenice o testamentima (ili navedenim ugovorima) sačinjenim od 9.1.2015. dužni su redovno dostavljati svi oni koji su sačinili testament (ili ugovor) ili kod kojih se testament čuva. To se prvenstveno odnosi na nadležne sudove, notare kao povjerenike suda u ostavinskom postupku i diplomatsko-konzularna predstavništva BiH.

Ako žele, navedene činjenice mogu dostavljati i druge osobe koje su sačinile testament (ili ugovor) kao što su zavještatelji ili ugovorne strane – osobno ili putem ovlaštenih osoba (punomoćnika).

Prema zakonu, evidentiranje testamenta za zavještatelje nije obavezno, ali je važno naglasiti da njegovim evidentiranjem, zavještatelj može biti siguran da će nakon smrti, njegova posljednja volja biti poštovana. 

Registar je uspostavljen 9.4.2016. godine sukladno članu 52. Uputstva o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u FBIH, te se vodi ručno dok se ne steknu uvjeti za elektronsko vođenje.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev Registru ovlašteni korisnik podnosi Notarskoj komori FBIH na propisanom obrascu, zavisno od vrste pravnog posla na koji se odnosi:

 • testament
 • ugovor o nasljeđivanju,
 • ugovor o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno
   

i kategorije korisnika:

 • notar
 • općinski sud
 • diplomatsko-konzularna predstavništva BIH
 • zavještatelj odnosno ugovorne strane (ili punomoćnik/ci)

 

Napominjemo da svaki zahtjev treba sadržavati minimalno sljedeće podatke (kod testamenta za zavještatelja a kod ugovora za svaku od ugovornih strana):

 1. Podatak o činjenici koja se registrira
 2. Ime i prezime
 3. Datum rođenja ili JMB/personalni broj

 

Obrasce zahtjeva možete preuzeti na sljedećim linkovima:

OBRASCI ZA NOTARE (desnim klikom odaberite opciju "Save link as...")

OBRASCI ZA OPĆINSKE SUDOVE (desnim klikom odaberite opciju "Save link as...")

OBRASCI ZA DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA BIH (desnim klikom odaberite opciju "Save link as...")

OBRASCI ZA ZAVJEŠTATELJE (ILI PUNOMOĆNIKE) ODNOSNO UGOVORNE STRANE (desnim klikom odaberite opciju "Save link as...")

Propisno popunjen, potpisan i ovjeren obrazac zajedno s dokazom o uplati, dostavlja se Registru putem preporučene pošte s povratnicom ili osobno u sjedištu Notarske komore FBIH, s naznakom „ZA REGISTAR“, na adresu:

Notarska komora FBIH („za Registar“)
Maršala Tita 5/2
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

NAKNADA ZA KORIŠTENJE REGISTRA

 1. Za evidentira­nje upisa činjenica u Registar plaća se naknada od neto 20,00 KM;
 2. Za evidentira­nje promjene podataka upisanih u Registar već registriranih činjenica o pravnim poslovima plaća se naknada od neto 8,00 KM.  
 3. Za dobijanje izvoda iz Registra za potrebe jednog ostavinskog postupka plaća se naknada od neto 5,00 KM.

 Navedene naknade nisu predmet PDV oporezivanja.

UPLATA NAKNADE

Instrukcije za uplatu evidenitiranja činjenica ili promjena registriranih činjenica o pravnom poslu

Transakcijski račun na koji se vrši uplata propisane naknade: 199-499-00203846-63

SPARKASSE BANK D.D. BOSNIA AND HERZEGOVINA

Primatelj: Notarska komora FBIH

Svrha doznake: Naknada po zahtjevu ili upitu – obrazac „XX“ (naznačiti oznaku-broj obrasca)

Instrukcije za uplatu poštarine kada se dostavlja UPIT REGISTRU

Svrha doznake: Troškovi poštarine po UPITU REGISTRU – obrazac „R4“ ili „R5“  (naznačiti oznaku-broj obrasca)

Iznos:  2,70 KM

NAPOMENA: 

Uplate naknade za evidenciju činjenica, odnosno promjenu tih činjenica, za navedene pravne poslove, sačinjenim u periodu od 9.1.2015. do 9.4.2016. mogu se izvršiti zbirno jednim virmanom ali uz dostavljenu specifikaciju i pojedinačne propisane zahtjeve.

Za sve ostale, tekuće evidencije činjenica ili promjena činjenica o navedenim pravnim poslovima koje se prijavljuju Registru, uplate naknade se vrše pojedinačno, virmanom za svaki pojedini slučaj uz dostavljeni pojedinačni zahtjev.

 

Uplata naknade za korištenje Registra i uplata troškova poštarine (po Upitu u Registar) vrše se razdvojeno, na posebnim virmanima.

 

ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA, instrukcije su, kako slijedi:

Following are PAYMENT INSTRUCTIONS for SWIFT transfers: 

 

:56A (PAY THROUGH:)

Sparkasse Korresp. (1)  for  EUR

SWIFT : GIBAATWG

1. ERSTE GROUP BANK AG  WIEN

:32A (The amount:)  ALL CURRENCIES

:57A (Account with Institution)

SWIFT CODE: ABSBBA22

Sparkasse Bank DD  BiH

Zmaja od Bosne 7

BiH-71000  SARAJEVO

:59 (Beneficiary:)

NOTARSKA KOMORA FBIH - ZA POTREBE REGISTRA TESTAMENATA

MARŠALA TITA 5/II

BA39 1994 9900 2038 4663

 

In oder to avoid any correspondence, delay or return of payment due to incomplete information MT103 must always include:

-    full name and address (street, city, state) of the ordering customer - field 50;

-    full name and IBAN (account number) of the beneficiary customer – field 59.

Kako bi se izbjegla prepiska, kašnjenje ili povrat uplate zbog nepotpunih podataka, obrazac MT103 treba obavezno sadržavati:

 - Ime i prezime/naziv, i adresu (ulica, grad, država) pošiljaoca - polje 50;

 - Ime i prezime/naziv i IBAN (broj računa) primatelja - polje 59.

 

Za sva eventualna pitanja, obratite se putem telefona Stručnoj službi ili putem mail-a na registar@notaribih.ba.