PROJEKT GIZ-a „Ekonomsko osnaživanje žena“ - PRIMJENA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U PRAKSI NOTARA U BIH - PROJEKT GIZ-a „Ekonom

Zakoni koji reguliraju notarsku djelatnost u BiH ne propisuju postupanje notara u odnosima sa inostranim elementom. Zakon koji regulira međunarodno privatno pravo – Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima, takođe nema o tome nikakve odredbe, budući da u vrijeme njegovog donošenja (1982. godine) u bivšoj SFRJ nije postojao notarijat. Doktrina koja se bavi notarijatom ili međunarodnim privatnim pravom u BiH (ali i u regionu) se bavi pojedinim pitanjima djelatnosti notara u vezi sa primjenom međunarodnog privatnog prava, ali su ipak mnoga pitanja zakonom nedovoljno uređena odnosno doktrinarno neobrađena.

To je upravo i razlog za sačinjavanje ovog Vodiča. Primijećeno je da sudovi u BiH vrlo često na odnose sa elementom inostranosti primjenjuju domaće pravo, bez prethodnog utvrđivanja koje je pravo mjerodavno6, na šta odgovor daju pojedine kolizione norme. Utvrđivanje mjerodavnog prava je izuzetno sofisticirana pravna djelatnost, koja se ne može provesti na zadovoljavajući način samo izolovanom primjenom kolizione norme. Samo koncentriranje na pravilno izabranu kolizionu normu, ipak može dati pogrešan rezultat, bez dobrog poznavanja opštih instituta međunarodnog privatnog prava, odnosno njegovog općeg dijela.

Stoga ovaj Vodič ima dva težišta. U poglavlju 1. i 2. će biti obrađena uvodna i opća pitanja. Tako će pažnja biti posvećena izvorima međunarodnog privatnog prava, čije poznavanje kao i pravilno razumjevanje njihovog hijerarhijskog odnosa predstavlja prvi korak ka uspješnoj primjeni međunarodnog privatnog prava i pravilnom reguliranju/rješavanju odnosa sa elementom inostranosti. Poglavlje 2. bi se moglo smatrati crash course-om međunarodnog privatnog prava. On je pretežno teorijskog karaktera, ali bez njega ne bi bila moguća pravilna primjena kolizionih normi u oblastima djelatnosti notara, čime se bave dalja poglavlja ovog Vodiča (3. – 6.).

Vodič se izrađuje u okviru Projekta GIZ-a „Ekonomsko osnaživanje žena“. U ranijim fazama projekta u kojima su učestvovali i predstavnici entitetskih notarskih komora, se analizom pravnih poredaka i djelatnosti notara prvo došlo do saznanja o značaju notara za osiguranje jednakog položaja žena u odnosima sa elementom inostranosti (npr. utvrđivanje da određena nekretnina kojom se raspolaže spada u bračnu tečevinu iako to nije vidljivo iz zemljišne knjige), da bi se realiziralo koliko je općenito složena djelatnost notara u svim odnosima sa inostranim elementom koji spadaju u njegovu djelatnost, što je razlog i za izradu ovog Vodiča.

Vodič možete pronaći u prilogu.

Prilog