O notarskoj komori

Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine osnovana je dana 04. 05. 2007. godine. Osnovni ciljevi osnivanja notarske službe u Federaciji Bosne i Hercegovine su rasterećenje sudskih procesa i ostvarivanje brzine, ekonomičnosti i pravne sigurnosti građana.  Članice i članovi Notarske komore FBiH su svi notari s područja Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko, koji su upisani u Imenik notara Notarske komore FBiH. Oni su zastupljeni u Skupštini Notarske komore FBiH, koja vrši izbor organa (predsjednika Notarske komore FBiH, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i disciplinskih vijeća) i komisija Notarske komore FBiH u skladu sa Statutom Notarske komore FBiH. 

 

ORGANI I KOMISIJE NOTARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U SAZIVU 2023.-2025.


 Predsjednica Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine je:

 • Nerminka Hamidović, notar sa službenim sjedištem u Općini Centar Sarajevo, službeno područje: Kanton Sarajevo.

Predsjednica Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine je:

 • Ankica Primorac, notar sa službenim sjedištem u Širokom Brijegu, službeno područje: Županija zapadnohercegovačka / Zapadnohercegovački kanton.

Za dopredsjednike Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 1. Kemal Avdić, notar sa službenim sjedištem u Srebreniku, službeno područje: Tuzlanski kanton/županija; i
 2. Jasminka Durmić-Mašićnotar sa službenim sjedištem u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Za članice i članove Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 1. Jusuf Duzan, notar sa službenim sjedištem u Novom Travniku, službeno područje: Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna;
 2. Jasminka Karabegovićnotar sa službenim sjedištem u Bihaću, službeno područje: Unsko-sanski kanton/županija;
 3. Pero Musa, notar sa službenim sjedištem u Čitluku, službeno područje: Hercegovačko-neretvanska županija / kanton;
 4. Dragan Miletić, notar sa službenim sjedištem u Ilidži, službeno područje: Kanton Sarajevo;
 5. Predrag Kelava, notar sa službenim sjedištem u Tomislavgradu, službeno područje: Hercegbosanska županija / Kanton 10 – Livno;
 6. Ivo Oršolić, notar sa službenim sjedištem u Orašju, službeno područje: Županija posavska/Posavski kanton;
 7. Admir Živojevićnotar sa službenim sjedištem u Zenici, službeno područje: Zeničko-dobojski kanton/županija; i
 8. Nermina Pašić, notar sa službenim sjedištem u Goraždu, službeno područje: Bosansko-podrinjski kanton/županija Goražde.

U Nadzorni odbor Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 1. Selma Huskić, predsjednica - notar sa službenim sjedištem u Općini Novi Grad Sarajevo, službeno područje: Kanton Sarajevo;
 2. Senada Kovačević, članica - notar sa službenim sjedištem u Tuzli, službeno područje: Tuzlanski kanton/županija; i
 3. Tomo Šimić, član - notar sa službenim sjedištem u Ljubuškom, službeno područje: Županija zapadnohercegovačka / Zapadnohercegovački kanton.

U Komisiju za statutarna pitanja Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 1. Zdenko Puljić, predsjednik - notar sa službenim sjedištem u Ljubuškom, službeno područje: Županija zapadnohercegovačka / Zapadnohercegovački kanton
 2. Igor Jovović, član - notar sa službenim sjedištem u Općini Centar Sarajevo, službeno područje: Kanton Sarajevo
 3. Nermina Suljević, članica - notar sa službenim sjedištem u Zenici, službeno područje: Zeničko-dobojski kanton/županija

U Komisiju za unapređenje notarske etike Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 1. Gordana Nalić, predsjednica - notar sa službenim sjedištem u Žepču, službeno područje: Zeničko-dobojski kanton/županija;
 2. Selvedin Ahmetašević, član - notar sa službenim sjedištem u Velikoj Kladuši, službeno područje: Unsko-sanski kanton/županija; i
 3. Ajda Kurić, članica, notar sa službenim sjedištem u Donjem Vakufu, službeno područje: Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna.

U Komisiju za stručno usavršavanje notara Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 1. Sefedin Suljević, predsjednik - notar sa službenim sjedištem u Ilijašu, službeno područje: Kanton Sarajevo;
 2. Anica Nakić, članica - notar sa službenim sjedištem u Mostaru, službeno područje: Hercegovačko-neretvanska županija / kanton; i
 3. Pero Knežević, član - notar sa službenim sjedištem u Orašju, službeno područje: Županija posavska/Posavski kanton.