Notarska tarifa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Naknada za notarske usluge plaća se prema notarskoj tarifi sukladno "Tarifi o nagradama i naknadama notara" koju definira Federalno ministarstvo pravde.  Notarska tarifa sadrži odredbe o povećanju naknade u različitim slučajevima, kada se usluga obavlja izvan radnog vremena ili sjedišta, kada se vrše upisi u javne registre, ako u sastavljanju notarski obrađene isprave sudjeluje više od dvije stranke, pozvani svjedoci ili tumači, pravna osoba ili poduzetnik.

Prilikom obavljanja notarske djelatnosti, notar je dužan postupiti na način koji je ekonomski najpovoljniji za stranke, osim ako stranke, nakon odgovarajuće pouke notara, zahtijevaju da se drukčije postupi.

Novu notarsku tarifu možete pronaći ovdje, a Tarifu o nagradama i naknadama notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku ovdje.