SMJERNICE MEĐUNARODNE UNIJE NOTARA (U.I.N.L.) ZA PROCJENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U NOTARSKOM SEKTORU

UVOD I SVRHA

1. U skladu sa Preporukom 1 Stručne grupe za finansijsko djelovanje, i pratećom intepretacijom, određeni nefinansijski poslovi i profesije, uključujući i notare, trebaju preduzeti odgovarajuće mjere da identificiraju i procijene rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.

2. S tim ciljem je potrebno da svaki sektor provede procjenu, dokumentira je i prikaže, redovno ažurira i posjeduje adekvatne mehanizme da nadležnim vlastima i samoregulirajućim tijelima pruži informacije o procjeni rizika.

3. Nadležne vlasti i samoregulirajuća tijela mogu odlučiti da određena dokumentirana procjena rizika nije neophodna, ukoliko su rizici specifični za određeni sektor pravilno identificirani i protumačeni.

4. Stručna grupa za finansijsko djelovanje je 2013. godine objavila „Smjernice za provedbu procjene rizika na nivou države“, u kojima se daju upute kako provesti nacionalnu procjenu rizika kako je propisano Preporukom 1, koja daje definiciju „rizika“ u kontekstu ovakve procjene.

5. Grupa za finansijsku akciju Latinske Amerike (GAFILAT) je u septembru 2020. godine objavila „Smjernice za procjenu rizika na nivou sektora“, ali do sada, izuzev bankarskog sektora, nije razvijena specifična metodologija za procjenu rizika na nivou sektora.

6. S obzirom na to da ova Preporuka propisuje obaveze i za državu i za nadležna tijela, a imajući u vidu da u većini zemalja procjena sektorskog rizika u notarskom sektoru još nije provedena, svrha ovog dokumenta je da se uspostavi osnova za provedbu takve procijene, i predloži minimum sadržaja elemenata i kriterija koje treba uzeti u obzir pri provedbi takve procjene, kako bi se samo-regulirajućim tijelima i članovima notarskih vijeća članica UNIL-a da provedu takvu procjenu unutar notarskog sektora u svojim zemljama i primjene je na kompletan sektor.