Saopćenje NKFBIH u vezi uspostave Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji BIH

9.4.2016. Notarska komora FBIH uspostavlja Registar testamenata i drugih nasljednopravnih poslova

Zakonodavac povjerio novi zadatak Notarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine: uspostava i vođenje Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova na području Federacije Bosne i Hercegovine

Jedna od brojnih novosti koje je donio Zakon o nasljeđivanju FBiH odnosi se i na prenošenje nove nadležnosti sa sudova na notare koji, kao povjerenici suda, od februara/veljače 2015. vode ostavinske postupke u Federaciji. S tim u vezi, zakon je također predvidio uvođenje Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u FBIH, a zadatak povjerio Notarskoj komori FBiH kao krovnoj strukovnoj organizaciji notara u Federaciji.

Shodno tome, Notarska će komora 9.4.2016. uspostaviti Registar i voditi ga kao jedinstveni javni upisnik. U skladu s važećom zakonskom regulativom iz ove oblasti, Registar će se voditi ručno, dok se ne steknu tehnički uvjeti za elektronsko vođenje, o čemu će se javnost pravovremeno obavijestiti.  

Sadržaj i važnost Registra

Registar je, u suštini, jedinstvena evidencija sačinjenih testamenata i zaključenih ugovora o nasljeđivanju, te ugovora o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno, na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Za građane, važno je objasniti da se u Registar ne zavodi sadržaj testamenta ili navedenih ugovora, već samo činjenice o tome da li je sačinjen ili sklopljen, gdje je pohranjen, je li opozvan ili raskinut, te da li je proglašen ili vraćen. Saznanja o ovim činjenicama omogućit će izbjegavanje sporova koji se vode oko postojanja i/ili uništenja testamenta (ugovora), ili oko skrivanja činjenice o postojanju testamenta od strane potencijalnih nasljednika. Prema zakonu, evidentiranje testamenta za zavještatelje nije obavezno, ali je važno naglasiti da njegovim evidentiranjem, zavještatelj može biti siguran da će nakon smrti, njegova posljednja volja biti poštovana.

Kako se Registar puni

Navedene činjenice o testamentima (ili navedenim ugovorima) sačinjenim od 9.1.2015. dužni su redovno dostavljati svi oni koji su sačinili testament (ili ugovor) ili kod kojih se testament čuva. To se prvenstveno odnosi na nadležne sudove, notare kao povjerenike suda u ostavinskom postupku i diplomatsko-konzularna predstavništva BiH.  Ako žele, navedene činjenice mogu dostavljati i druge osobe koje su sačinile testament (ili ugovor) kao što su zavještatelji ili ugovorne strane - lično ili putem ovlaštenih osoba (punomoćnika).

Iako privatna lica imaju pravo samostalno napisati testament, znatno je sigurnije obratiti se notaru kao povjereniku suda, čiji će stručni savjeti omogućiti sastavljanje testamenta u skladu sa zakonskim odredbama koji, kao takav, ne podliježe opasnosti da kasnije bude proglašen nevažećim. Činjenice o testamentu, odnosno ugovorima, Registru se dostavljaju podnošenjem zahtjeva na propisanim obrascima.

Kome su dostupni podaci iz Registra              

Tek nakon smrti zavještatelja, podaci iz Registra stavit će se na raspolaganje onima koji prema zakonu vode ostavinski postupak, a to su sudovi (u općinama Federacije gdje nije imenovan notar) i notari kao povjerenici suda. Osobe koje su sačinile testament ili zaključile ugovor, za svog života također imaju pravo zatražiti podatke iz Registra, kao i njihovi punomoćnici (npr. advokati) koje su za tu svrhu ovlastili. Podaci iz Registra u formi izvoda mogu se zatražiti podnošenjem propisanog upita Registru.

Propisane naknade

Na ime stvarnog troška vođenja Registra, korisnicima Registra, Notarska komora obračunava zakonom propisane naknade u iznosu od 5,00, 8,00 ili 20,00 KM.

Uspostava Registra koji vodi Notarska komora FBIH temelji se na članu 124. stavu 2. Zakona o nasljeđivanju ("Službene novine Federacije BiH". broj 80/14) koji je donio Parlament FBIH, članu 15. Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/15) i Uputstvu o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/16) koje je propisao i donio federalni ministar pravde na prijedlog Notarske komore FBIH.

Od 9.4.2016., svi navedeni obrasci, upute i pravni propisi bit će dostupni na službenoj web stranici Notarske komore FBIH: www.notaribih.ba.