Potpisan Memorandum o poslovnoj i tehničkoj saradnji Privredne komore FBiH i Notarske komore FBiH

potpisivanje memoranduma

Predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH,  dr.sc Marko Šantić dipl.ecc i  predsjednica Notarske komore Federacije BiH, gospođa Merdžana Škaljić  dana  17.03.2015.godine, u prostorijama Privredne komore potpisali su Memorandum o poslovnoj i tehničkoj saradnji.

Memorandumom su zajednički izraženi interesi i spremnost da svojim aktivnostima u okviru zakonskih nadležnosti, dvije Komore unaprjeđenju međusobnu saradnju i time doprinesu stvaranju i poboljšanju poslovnog ambijenta uopšte.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH u cilju realizacije ovog memoranduma će:

- informisati Notarsku komoru o aktivnostima, prijedlozima i mjerama koje se preduzimaju na nivou Federacije Bosne i Hercegovine a koje se odražavaju na domen poslovanja Notarske komore;
- dostaviti relevantne informacije o onim aktivnostima koje se na bilo koji način mogu nači u domenu djelovanja Notarske komore;
- cijeniti i uvažavati pojedina mišljenja, prijedloge, sugestije i zaključke Notarske komore;
- podržati Notarsku komoru u lobiranju kod domaćih i  međunarodnih  vladinih i nevladinih organizacija u stvaranju povoljnijeg ambijenta za razvoj privrede uopšte;
- kod međunarodnih organizacija ( vladinih i nevladinih ) te domaćih privrednih subjekata  sugerisati saradnju sa Notarskom komorom;
- prisustvovati skupovima organizovanim od strane Notarske komore na kojima se raspravlja o problematici iz njenog domena;
- tražiti od Notarske komore određene podatke , vodeći računa o vremenu potrebnom za prikupljanje istih;
- aktivno učestvovati na edukativnim skupovima koji se organizuju od strane Notarske komore za privredna društva;
- podržati Notarsku komoru u realizaciji ovog Memoranduma u svim njegovim segmentima.
 

Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine će u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima obavljati sljedeće poslove :

  • izrada zajedničkih projekata kod međunarodnih i domaćih organizacija;
  • informisati nadležne Privredne/Gospodarske komora Federacije BiH o rezultatima i teškoćama u poslovanju članica, kako bi se informacije koristile za definisanje mjera u oblasti tekuće,  ekonomske i razvojne politike, i predlaganje propisa i mjera od interesa za članice;
  • učešće u zajedničkim delegacijama prilikom posjeta sličnim organizacijama u zemlji inostranstvu;
  • zajedničko organizovanje i nastupanje na tematskim okruglim stolovima za privrednike;
  • zajedničko učešće na izdavačko-informativnim aktivnostima;
  • pratiti propise i mjere na nivou Federacije BiH koje se odnose na  kreirane privrednog ambijenta, poticanje njegovog razvoja , izvozno-uvoznu politiku i dr.;
  • organizovanje edukacija, u skladu sa ispoljenim interesom;
  • Pružati potporu P/G komori kod nadležnih institucija u cilju iznalaženja sistemskih rješenja za izradu  privrednog Registra FBiH  pri P/G komori FBiH.

U duhu potpisanog memoranduma o poslovno tehničkoj saradnji Privredna/Gospodarska komora i Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine planiraju zajedničke aktivnosti na praćenju propisa i mjera na nivou Federacije, s ciljem iznalaženja sistemskih rješenja za rasterećenje privrede u cijelosti.