Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine ponovo suorganizator okruglog stola u okviru XIV. međunarodnog savjetovanja u Neumu

U okviru ovogodišnjeg, XIV. međunarodnog savjetovanja – Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse u  Neumu, u subotu, 18.6.2016. godine, održat će se Okrugli stol pod nazivom „Aktualni razvoj notarijata u Jugoistočnoj Europi s osvrtom na presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“.

Savjetovanje tradicionalno organizira Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, a navedeni okrugli stol implementira Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) u suradnji s Notarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine.  Projekt GIZ-a Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Europu – pravna reforma već nekoliko godina unatrag organizira okrugli stol u okviru ovog savjetovanja, od prošle godine u suorganizaciji s Notarskom komorom FBIH. 

Ove godine, imajući u vidu Presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-15/10, u okviru Savjetovanja organizira skup na temu koja bi odgovarala aktualnim događanjima u Federaciji BiH u vezi s notarskom službom, na koji su, kao uvodničari i panelisti pozvani stručnjaci iz ove oblasti kao i predstavnici notarskih komora iz zemlje i okruženja. 

Predstavnice Notarske komore Federacije na ovom skupu bit će predsjednica Upravnog odbora, Anica Nakić i notar Vesna Softić.

AGENDA 

OKRUGLI STOL „Aktualni razvoj notarijata u Jugoistočnoj Europi s osvrtom na presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 10:45 Pozdravna riječ

- Christopher Will, GIZ Otvoreni regionalni fond za JIE – pravna reforma

- Anica Nakić, predsjednica Upravnog odbora Notarske komore FBiH

SESIJA I: NOTARIJAT U BOSNI I HERCEGOVINI S OSVRTOM NA PRESUDU USTAVNOG SUDA FBIH

(Moderator: Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH i član VSTV-a)

10:45 – 11:00 Principi i efekti notarske službe u Federaciji BiH (Vesna Softić, notar iz Sarajeva, Notarska komora FBiH)

11:00 – 11:15 Principi i efekti notarske službe u Republici Srpskoj – saradnja notara i advokata (Marinko Plavšić, predsjednik Notarske komore Republike Srpske)

11:15 – 11:30 Presuda Ustavnog suda FBiH: pravni put ka implementaciji (prof. dr. sc. Meliha Povlakić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu)

11:30 – 11:50 Diskusija

SESIJA II: NOTARIJAT U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE – ODNOS NOTARSKE I ADVOKATSKE PROFESIJE (Moderator: prof. dr. sc. Enes Bikić, dekan Pravnog fakulteta u Zenici)

11:50 – 12:05 Odnos notarske i advokatske profesije – situacija u regionu (Branko Marić, predsjednik Advokatske komore Federacije BiH)

12:05 – 12:20 Razvoj notarijata u Republici Srbiji (javnobeležnički ispit i broj javnobeležničkih mjesta; solemnizacija kao oblik forme ugovora i javnobeležnička nagrada za solemnizaciju)

(Sava Dedajić i Siniša Soro, javni beležnici iz Stare Pazove i Novog Sada)

12:20 – 12:35 Notarijat u Republici Makedoniji (Sevim Destani, notar iz Kumanova)

12:35 – 12:50 Javna služba i javna isprava – Notar u EU (Rankica Benc, javna bilježnica iz Varaždina)

12:50 – 13:10 Diskusija

13:10 – 13:30 Zaključna razmatranja