Međunarodna saradnja

PROJEKT GIZ-a „Ekonomsko osnaživanje žena“ - PRIMJENA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U PRAKSI NOTARA U BIH (kratka uputstva i objašnjenja) - Autorica: prof. dr Meliha Povlakić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Zakoni koji reguliraju notarsku djelatnost u BiH ne propisuju postupanje notara u odnosima sa inostranim elementom. Zakon koji regulira međunarodno privatno pravo – Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima, takođe nema o tome nikakve odredbe, budući da u vrijeme njegovog donošenja (1982. godine) u bivšoj SFRJ nije postojao notarijat.

Subscribe to Međunarodna saradnja