Elektronski register testamenata/oporuka i drugih nasljednopravnih poslova u FBIH

ELEKTRONSKI REGISTAR TESTAMENATA/OPORUKA I DRUGIH NASLJEDNOPRAVNIH POSLOVA U FEDERACIJI BIH vodi Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine sukladno članu 124, stavu (2) Zakona o nasljeđivanju ("Službene novine Federacije BiH". broj 80/14), članu 15 Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/15), odredbama Uputstva o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/16) i Uputstva/Naputka Notarske komore FBiH o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog vođenja Registra oporuka i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine (broj 3-2445-5/18 od 23.06.2018.g.).

Sukladno članu 52 Uputstva/Naputka o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata/oporuka i drugih nasljednopravnih poslova u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/16), Registar je uspostavljen dana 09.04.2016. godine i vodio se ručno, dok se nisu stekli uvjeti za elektronsko vođenje.

Na osnovu člana 50 Uputstva/Naputka o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata/oporuka i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/16), Notarska komora FBiH je obavijestila javnost i ovlaštene korisnike: notare, općinske sudove i diplomatsko – konzularna predstavništva BiH da od 20.06. 2022. godine, počinje s radom elektronski Registar testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji, koji će istima biti dostupan on-line.

E-Registar je jedinstvena evidencija sačinjenih testamenata/oporuka i zaključenih ugovora o nasljeđivanju te ugovora o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno, na području Federacije Bosne i Hercegovine.

E-Registar ne zavodi sadržaj testamenta/oporuke ili navedenih ugovora, već samo činjenice o tome je li sačinjen ili sklopljen, gdje je pohranjen, je li opozvan ili raskinut te je li proglašen ili vraćen. 

 

OVLAŠTENI KORISNICI ELEKTRONSKOG REGISTRA

Navedene činjenice o testamentima (ili navedenim ugovorima) sačinjenim od 09.01.2015dužni su redovno dostavljati svi oni koji su sačinili testament/oporuku ili ugovor ili kod kojih se testament/oporuka čuva. 

To se prvenstveno odnosi na nadležne sudove, notare kao povjerenike suda u ostavinskom postupku i diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine putem sljedećeg linka:

 

PRISTUP E-REGISTRU

 

Ukoliko žele, navedene činjenice mogu dostavljati i druge osobe, koje su sačinile testament/oporuku ili ugovor, kao što su zavještatelji ili ugovorne strane – osobno ili putem ovlaštenih osoba (punomoćnika) sukladno uputama u nastavku dolje.

Prema zakonu, evidentiranje testamenta za zavještatelje nije obavezno, ali je važno naglasiti da njegovim evidentiranjem, zavještatelj može biti siguran da će nakon smrti, njegova posljednja volja biti poštovana. 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjeve E-Registru ovlašteni korisnici podnose Notarskoj komori FBiH elektronskim putem, osim fizičkih osoba (zavještatelja i/ili punomoćnika), koji zahtjeve podnose sukladno uputama u nastavku dolje, a zavisno od vrste pravnog posla na koji se odnosi:

 • testament/oporuka
 • ugovor o nasljeđivanju,
 • ugovor o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno
   

Kategorije ovlaštenih korisnika:

 • notari
 • općinski sudovi
 • diplomatsko-konzularna predstavništva BiH
 • zavještatelji odnosno ugovorne strane (ili punomoćnik/ci)

 

Napominjemo da svaki zahtjev treba sadržavati minimalno sljedeće podatke (kod testamenta za zavještatelja, a kod ugovora za svaku od ugovornih strana):

 1. Podatak o činjenici koja se registrira 
 2. Ime i prezime
 3. Datum rođenja ili JMB/personalni broj

 

OVLAŠTENI KORISNICI E-REGISTRA notari, općinski sudovi i diplomatsko-konzularna predstavništva BiH mogu zatražiti korisničke upute na email: registar@notaribih.ba, dok fizičke osobe - zavještatelji i ugovorne strane, upute mogu pronaći u nastavku dolje.

 

UPUTE ZA FIZIČKE OSOBE - ZAVJEŠTATELJE (PUNOMOĆNIKE) I UGOVORNE STRANE

Zavještatelji (ili njihovi punomoćnici) odnosno ugovorne strane, obrasce za podnošenje Zahtjeva E-Registru  mogu pronaći ovdje

Zavještatelji su obvezni dostaviti propisno popunjen i potpisan obrazac s dokazom o uplati naknade E-Registru putem preporučene pošte s povratnicom ili osobno u sjedištu Notarske komore FBiH, s naznakom „ZA E-REGISTAR“, na adresu:

Notarska komora FBIH („za E-Registar“)
Maršala Tita 5/II
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

NAKNADA ZA KORIŠTENJE E-REGISTRA

 1. Za evidentira­nje upisa činjenica u E-Registar plaća se naknada od neto 20,00 KM;
 2. Za evidentira­nje promjene podataka upisanih u E-Registar već registriranih činjenica o pravnim poslovima plaća se naknada od neto 8,00 KM.  
 3. Za dobijanje izvoda iz E-Registra za potrebe jednog ostavinskog postupka plaća se naknada od neto 5,00 KM.

Navedene naknade nisu predmet PDV oporezivanja.

UPLATA NAKNADE

Instrukcije za uplatu evidentiranja činjenica ili promjena registriranih činjenica o pravnom poslu

Transakcijski račun na koji se vrši uplata propisane naknade: 199-499-00203846-63

SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA

Primatelj: Notarska komora Federacije BiH

Svrha doznake: Naknada po zahtjevu ili upitu – obrazac „XX“ (naznačiti oznaku-broj obrasca)

Instrukcije za uplatu poštarine kada se dostavlja UPIT REGISTRU:

Svrha doznake: Troškovi poštarine po UPITU REGISTRU – obrazac „R4“ ili „R5“  (naznačiti oznaku-broj obrasca)

Iznos:  2,70 KM

Uplata naknade za korištenje E-Registra i uplata troškova poštarine (po Upitu u E-Registar) vrše se razdvojeno, na posebnim uplatnicama.

ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA, instrukcije su, kako slijedi:

Following are PAYMENT INSTRUCTIONS for SWIFT transfers: 

:56A (PAY THROUGH:)

Sparkasse Korresp. (1)  for  EUR

SWIFT : GIBAATWG

1. ERSTE GROUP BANK AG  WIEN

:32A (The amount:) ALL CURRENCIES

:57A (Account with Institution)

SWIFT CODE: ABSBBA22

Sparkasse Bank DD  BiH

Zmaja od Bosne 7

BiH-71000  SARAJEVO

:59 (Beneficiary:)

NOTARSKA KOMORA FBIH - ZA POTREBE E-REGISTRA TESTAMENATA

MARŠALA TITA 5/II

BA39 1994 9900 2038 4663

In oder to avoid any correspondence, delay or return of payment due to incomplete information MT103 should include:

-    full name and address (street, city, state) of the ordering customer - field 50;

-    full name and IBAN (account number) of the beneficiary customer – field 59.

Kako bi se izbjegla prepiska, kašnjenje ili povrat uplate zbog nepotpunih podataka, obrazac MT103 treba obavezno sadržavati:

 - Ime i prezime/naziv, i adresu (ulica, grad, država) pošiljatelja - polje 50;

 - Ime i prezime/naziv i IBAN (broj računa) primatelja - polje 59.

 

Za sva eventualna pitanja, možete se obratiti putem telefona Stručnoj službi Notarske komore FBiH ili putem mail-a na registar@notari.ba.