PREPORUKE Upravnog odbora Notarske komore FBiH u vezi postupanja notara zbog epidemiološke situacije s korona virusom

Galerija

Preporuke Upravnog odbora Notarske komore FBiH u vezi postupanja notara zbog epidemiološke situacije s korona virusom od 16.3.2020. godine.

Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini, te uzimajući u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19), Upravni odbor Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Upravni odbor, Notarska komora) donosi sljedeće preporuke i upućuje ih svim notarima – članicama i članovima Notarske komore, i to:

 1. Notari su obavezni postupati po svim naredbama Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva, kao i naredbama kantonalnih / županijskih kriznih štabova/stožera kantona/županija na kojem području se nalazi notarski ured, te drugih nadležnih organa na svim nivoima vlasti.
 2. Preporučuje se notarima da, za period od najmanje 15 dana, odgode sva zakazana ročišta za ostavinske rasprave i druga ročišta za poduzimanje službenih radnji te da, u naznačenom periodu, ne zakazuju nova ročišta, osim eventualno hitnih i neodložnih slučajeva.
 3. Preporučuje se također da, ukoliko je moguće, zaposlenici notarskih ureda obavljaju svoj posao od kuće, ako za navedeno postoji potreba, kao i da eventualno jedan dio zaposlenika koristi godišnji odmor.
 4. Preporučuje se da se rad sa strankama kao uostalom i rad notarskih ureda ograniči na kraće radno vrijeme uz mogućnost organiziranja dežurstava, i da se pri tome poduzimaju sve potrebne mjere na zaštiti zaposlenika notarskih ureda i samih stranaka u skladu s preporukama Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva.
 5. Ako notar ima saznanje da je stranka izdato rješenje nadležnog organa o samoizolaciji ili se radi o strankama koje su doputovale u Bosnu i Hercegovinu iz rizičnih zemalja, preporučuje se notarima da odbiju poduzimanje službenih radnji za takve stranke i o tome obavijeste Notarsku komoru i nadležni organ.
 6. Preporučuje se notarima koji spadaju u rizičnu skupinu zbog rizičnog zdravstvenog stanja da razmotre mogućnost privremenog prekida rada uz eventualnu mogućnost organiziranja dežurstva od strane nekog od zaposlenika notarskog ureda.
 7. U vezi svega naznačenog, kao i eventualno drugih pitanja, preporučuje se notarima da prate i postupaju po preporukama svih nadležnih organa (u prilogu odluke dostavljamo najvažnije obavijesti Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva).
 8. U zavisnosti od razvoja situacije, Upravni odbor će poduzeti i druge potrebne mjere i radnje, uključujući i eventualno subvencioniranje notarskih ureda, a sve prema financijskim mogućnosti Notarske komore.
 9. Naznačene preporuke se, na odgovarajući način odnose, i na rad Stručne službe Notarske komore, na koju će se također primijeniti preporuke u vezi rada od kuće i organiziranje odgovarajućih dežurstava.
 10. Naznačene preporuke se odnose i na rad organa, komisija i radnih grupa Notarske komore koje trebaju kadgod je to moguće koristiti elektronsko glasanje i donošenje odluka, osim ako po prirodi stvari zbog hitnosti i neodložnosti rokova je potrebno da se nadležni organ Notarske komore sastane.
 11. Preporučuje se notarima koji su dostavljali neposredno zahtjeve za Registar testamenata / oporuka i drugih nasljednopravnih poslova, na protokol Stručne službe, da do daljnjega iste dostavljaju isključivo putem pošte.
 12. Ove preporuke se odnose na period od najmanje 15 dana počevši od 16.3.2020. godine, a o daljnjim promjenama epidemiološke situacije i mjerama Kriznog štaba/stožera, notari će biti blagovremeno obaviješteni od strane Upravnog odbora.