Notarska komora FBiH suorganizator 13. međunarodnog savjetovanja u Neumu

Galerija

Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine bila je jedan od partnera XIII. međunarodnog savjetovanja koje je u održano od 12. do 14. juna/lipnja 2015. godine u u Neumu, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Savjetovanje je okupilo eminentne pravne  teoretičare ali i praktičare – suce, odvjetnike, notare i druge pravnike koji se bave građanskim i trgovačkim pravom. Otvarajući ovaj događaj ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša istaknuo je važnost ujedinjenja pravne teorije i prakse, u cilju donošenja što kvalitetnijih zakona i njihove efikasnije primjene u praksi.

Ispred Notarske komore kao suorganizatora prvog okruglog stola na temu - Efikasnost pravosuđa - efikasna provedba izvršenja na temelju izvršne notarske isprave, u ulozi moderatorice i uvodničarke, sudjelovala je predsjednica Upravnog odbora, notar Anica Nakić, dok su notari Đemaludin Mutapčić i Sefedin Suljević bili uvodničari.

Osim predstavnika Notarske komore FBiH, na okruglom stolu su sudjelovali i predstavnici Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, sudac Vrhovnog suda Federacije BiH Goran Nezirović i voditeljica projekta "Unaprjeđenje efikasnosti pravosuđa" Ana Bilić-Andrijanić.

Na samom početku, notar Nakić istakla je poseban značaj izvršne isprave, uključujući i notarsku ispravu, za efikasnost pravosuđa, kao i činjenicu da notarska izvršna isprava ima snagu sudske presude. Notar Mutapčić se osvrnuo na bliskost notarske izvršne isprave s vansudskim poravnanjem te povezanost zakonskih odredbi Zakona o izvršnom postupku i Zakona o obligacionim odnosima. Sefedin Suljević je govorio o učešću predstavnika Notarske komore u izradi Zakona o izvršnom postupku koji nije usvojen u Parlamentu FBIH ali je pokrenuta inicijativa za njegovo ponovno stavljanje u parlamentarnu proceduru. U procesu rješavanja ogromnog broja sporova male vrijednosti, prijedlog je da se isti izmjeste iz sudova, a da notari rade preko platnog naloga kako je to uspješno riješeno u Republici Hrvatskoj i Makedoniji. U raspravu se uključila prisutna prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić s Pravnog fakulteta iz Sarajeva govoreći o radnim sporovima i mogućoj vezi s rješenjem putem izvršne isprave. Također se uključila predsjednica Općinskog suda iz Zenice, sutkinja Dijana Ajanović, ukazujući na potrebu sačinjavanja zakonskog rješenja da građanin za izvršne isprave mora ići notaru. Na kraju rasprave, notar Suljević je istakao da je platni nalog pojednostavljenje postupka sudskog izvršenja, te da sve službe i osobe koje rade poslove suda trebaju biti povjerenici suda, kao što su to sada notari u ostavinskom postupku. Osim navedenog, istakao je da u nastavku reforme pravosuđa, a u korist svih građana, neophodno je elektronski povezati notare s javnim registrima nekretnina i pravnih subjekata.