O notarima

knjige

Notar je nositelj javne službe koju obavlja profesionalno, samostalno, nezavisno, neutralno i isključivo kao zanimanje tokom vremena za koje je imenovan. Isprave sačinjene od strane notara imaju karakter javnih isprava. Imenovanje notara obavlja kantonalni/županijski organ uprave nadležan za poslove uprave i pravosuđa, kao i nadzor i kontrolu rada notara zajedno s Federalnim ministarstvom pravde.

Notar obrađuje pravne poslove kao što je sačinjavanje ugovora o kupoprodaji nekretnina ili testament, prima na čuvanje isprave, novac vrijednosne papire i druge predmete. Provjerava identitet učesnika u pravnom poslu, utvrđuje činjenično stanje, savjetuje sve učesnike o pravnim posljedicama, te vodi računa da sačini usaglašeni ugovor prema volji stranaka.

Pojedini pravni poslovi su valjani samo ako su sklopljeni u formi notarski obrađene isprave. Ovo vrijedi za sve pravne poslove čiji je predmet prenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama. Ko drugome nešto obeća, njemu nešto želi da daruje, obavezan je svojim obećanjem samo ako je ono dato u formi notarski obrađene izjave. Za neke poslove nije neophodan notar, ali on se može slobodno na zahtjev ugovornih strana uključiti. To se posebno predlaže kod nasljednog i porodičnog prava.

Svaki notar je dužan:

  • ponašati se u skladu s poštovanjem i povjerenjem koje se iskazuje u njegovoj službi
  • ne povrijediti pravila službe
  • odgovarati za disciplinske prijestupe
  • odgovorati za nanesenu štetu prouzrokovanu svojom povredom službene dužnosti
  • sklopiti obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu trećim
  • obavljati službu u prostorijama koje su sami obezbijedili
  • naplaćivati nagradu i troškove prema uanprijed utvrđenoj tarifi
  • poučavati, pojašnjavati i savjetovati stranke

 

Notar pomaže kod donošenja pravih odluka, kod pravilnog postupanja što doprinosi izbjegavanju skupih i dugih sudskih sporova. Zbog toga: bolje odmah notaru.